Året Frivillige Københavner

Personer som indstilles i kategorien ’Årets Frivillige Københavner’, er kendetegnet ved, at de tager et stort ansvar for et lokalområde eller en særlig gruppe i København. De er ildsjælene, som brænder igennem, favner og inkluderer. Kategorien her er blandt årets bredeste, og vi anbefaler, at personen indstilles med en lang og udførlig begrundelse, som indeholder flere eksempler og referencer.

Årets Sociale Projekt

Projekter indstillet i kategorien ’Årets Sociale Projekt’ skal vise og beskrive projekter, som tager et socialt ansvar for københavnerne. Kendetegnet ved et socialt projekt er initiativer og tiltag, som håndterer en socialt udfordring hos københavnerne. Kategorien her er blandt årets bredeste, og vi anbefaler, at man indstiller i denne, hvis projektet har med børn og unge, ældre eller socialt udsatte grupper at gøre. Drejer indstillingen sig om én enkelt person, som gør en fantastisk forskel, anbefaler vi, at denne indstilles i ’Årets Frivillige Københavner’.

Årets Socialøkonomiske Projekt

Projekter indstillet i kategorien ’Årets Socialøkonomiske Projekt’ skal forbinde sociale og økonomisk bæredygtige hensyn, der gør en forskel for udsatte målgrupper, lokalsamfund og samfundet som helhed. Kombinationen af de sociale og økonomiske hensyn er det særlige ved socialøkonomiske virksomheder. De udviser en særlig evne til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, der er for de udsatte grupper ved at øge den sociale værdi. Dette kan gøres på mange måder f.eks. gennem produktion af produkter henvendt til en udsat gruppe, geninvestering af økonomisk overskud eller ved at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet alt sammen med fokus på at skabe bedre livsbetingelser og en større social værdi.

Årets Innovative Projekt

Projekter indstillet i kategorien ’Årets Innovative Projekt’ skal vise og beskrive nye tiltag for Københavnerne. Projekter i denne kategori skal derfor være nye initiativer og gerne opstået indenfor de sidste par år eller skal tage noget gammelkendt og give det nyt liv og fremadrettethed. Kendetegnene ved et innovativt projekt er initiativer og tiltag, som på nye og spændende måder håndterer en ide eller udfordring hos københavnerne.

Årets Partnerskab

Projekter indstillet i kategorien ’Årets Partnerskab’ skal vise og beskrive samarbejder mellem private virksomheder og foreninger eller organisationer. Projekter i denne kategori skal derfor være initiativer, som sætter fokus på samarbejde, fælles løsninger og bedre udnyttelse af ressourcer til gavn for foreninger, projekter og borgere i København.


 

Kampagne

De nominerede til priserne fortæller deres historie gennem små videoportrætter, som optages i forsommeren. Derefter kan man se portrætterne samlet på et afstemningssite, der laves i samarbejde med AOK, hvor Københavnerne kan stemme på netop deres favorit.

 

Du kan også:

  • Læse om de nominerede og deres projekter i lokalaviserne
  • Se videoerne på Cph Volunteers’ youtubekanal
  • Finde videoerne her på hjemmesiden
  • Følge os på facebook hvor vi vil poste og fortælle om de nominerede
  • Se billedserier om projekterne på AOK (og stemme naturligvis)

 

Vinderne afsløres d. 26. september 2014, hvor alle deltagerne inviteres til prisuddelingsshow, reception og festlighed på Rådhuset.


 

Afstemning

Når afstemningen åbner, kan du stemme på din favorit. Alle steder, hvor du kan se videoerne, vil du også finde et link til afstemningen. Du kan stemme på max. en i hver kategori.


 

Show og prisfest

Alle deltagerne i kampagnen, samarbejdspartnere og foreninger samt politikere inviteres til den store festaften den 26. september 2014, hvor der lægges vægt på et flot og eksklusivt show i smukke rammer.   Til prisfesten uddeles priserne inden for de nævnte kategorier, og på scenen vil man også kunne opleve musik og flotte, underholdende indslag. Aftenen bindes sammen af en festlig og engageret konferencier. Hvem der bliver årets konferencier, afslører vi i slutningen af august.


Information on Volunteer Day 2014 and how to vote

Volunteer Day 2014

Through Volunteer Day the City Council of Copenhagen celebrates and thanks the many forms of volunteers and voluntary commitments that are found in Copenhagen. They all help to create life in the city and are in their own way indispensable to the city. The municipality focuses on the volunteers and all it contributes year-round through an online video campaign and a public vote and it is the people of Copenhagen who decide who wins the vote. All the nominees, their guests, politicians, voluntary associations and others from the volunteer environment are invited to an award show to celebrate the end of the campaign. We do this with a festive afternoon – a reception and an awards ceremony with performances from voluntary associations and professional artists. Cph Volunteers handles the project management of Volunteer Day. Volunteer Day began in 2011 on the occasion of the Volunteer Year. It was and is the City of Copenhagens way to thank and give a little hand to all the voluntary commitments there is in the city. In 2011, the Volunteer Day was held on Volunteer Friday, and here in 2014 we will return to have the celebrations ending the campaign on Voluntary Friday. Volunteer Friday is always the last Friday in September – which this year is the 26th of September.

Who can join?

Volunteer Day is for anyone who wants to help highlight volunteer work in Copenhagen. We therefore call on all the citizens of Copenhagen, partnerships, volunteer centers and organizations, businesses, local authorities and cultural institutions to watch the portrait videos and vote for their favorite. Help more people to hear about all the great volunteering and projects there are in Copenhagen.


 

The Categories

 

Social Economic Project of the Year

Projects recommended in the category ‘Social Economic Project of the Year’ link social and economic sustainability considerations that make a difference for vulnerable groups, communities and society as a whole. The combination of social and economic considerations is the special characteristic of the social enterprises. They exhibit a special ability to address societal challenges for the vulnerable groups by increasing social value. This can be done in many ways, for example through the production of products targeting a vulnerable group , reinvestment of financial gain or by creating jobs for people on the fringes of the labor market all with a focus on creating better living conditions and greater social value.

 

Innovative Project of the Year

Projects recommended in the category ‘Innovative Project of the Year’ show and describe new innitiatives for Copenhagen citizens. Projects in this category must therefore be new initiatives which have started within the last few years or they must take something familiar and give it new life and be forward looking. The characteristics of an innovative project is that initiatives and in new and exciting ways take action to an idea or challenge in Copenhagen.

 

Volunteer Copenhagener of the Year

Persons recommended in the category ‘Volunteer Copenhagener of the Year’ are characterized by taking a lot of responsibility in the local communities or for a particular group in Copenhagen. They passions shows in all they do and it embraces and includes . This category is among this year’s broadest and we recommend that the person be recommended with a long and detailed reasoning, which contains examples and references.

 

Partnership of the Year

Projects recommended in the category ‘Partnership of the Year’ must show and describe the collaboration between private companies and volunteers associations or organizations. Projects in this category must therefore be initiatives that have a focus on cooperation, joint solutions and better utilization of resources for the benefit of organizations, projects and people in Copenhagen.

 

Social Project of the Year

Projects recommended in the category ‘Social Project of the Year’ must to show and describe projects that take a social responsibility for Copenhagen. Social projects are characterized by initiatives and developments which handles a social challenge in Copenhagen. This category is among this year’s broadest and we suggest that you recommend in this category if a project concerns children and young people, the elderly or socially disadvantaged groups to do (if it is a business – look at Social Economic Project of the Year). If the recommendation concerns one person making a fantastic difference, we suggest that you recommend in the category ‘Volunteer Copenhagener of the Year’.


 

Campaign

The nominees are telling their story through small video portraits, which was recorded in May and June. The public can see the portraits when the poll site created in cooperation with AOK opens in August. Everybody living in Copenhagen can vote for their particular favorite.

 

You can also:

 

The winners will be revealed on 26th September 2014, where all participants are invited to the awards show, reception and celebration at City Hall.


 

To vote for a candidate

All citizens of Copenhagen can vote for a person, project or partnership for Volunteer Day 2014. You can see the videos for the project on www.frivillighedensdag.dk – frontpage. Under each video there is a yellow button saying ‘Stem’ – click and it will take you to the voting form. When you have received a message that says ‘Svaren har sparats, tack för din medverkan.’ we have received your form.

 

You can only vote once!

You can vote for a candidate from 11th of August to the 15th of September!

 

When you as an individual vote, you are helping to decide who deserves an extra hand and attention. The nominees in each category in their own way have contributed to the city. Their commitment must reflect a social consciousness and their sympathy an eagerness to make a difference. All despite or across cultural boundaries, the nominees have made the effort that has strengthened the cultural diversity of the city. The nominees are carriers and enthusiasts who are passionate about what they do. Within each category there must be a reasonable spread both age and cultural/ethnic diversities.   The winners will be revealed on the 26th of September at the Award Show at Københavns Rådhus. Voting link

 

 

When Voting

Here is the text shown in the voting form.

The text in the brackets is what is shown when you press the voting link.

 

xxxx of the Year (Årets xxxx)

 

This is the vote for the category ‘xxxx of the Year’ (Dette er afstemningen til kategorien ‘Årets xxxx’)

 

If you would like to read more about the three participants can go to www.frivillighedensdag.dk. There you can also see portrait videos again and post comments. (Hvis du gerne vil læse mere om de tre deltagere, kan du gå ind på www.frivillighedensdag.dk. Der kan du også gense portrætvideoerne og skrive en kommentar) State your email. (Var god ange din e-postadress:)

 

Press ’Nästa’

 

Who would you like to vote for? (1* Hvem vil du gerne give din stemme til?)

 

You can choose between the following: (Du kan vælge mellem følgende tre projekter)

 

Press ’Klar’ and you will see this ‘Svaren har sparats, tack för din medverkan.’

 

And you have given your vote.

Kommentarer